Pythonで辞書型をキーでソートする

Pythonで辞書型をキーでソートする


 辞書型の変数paramsをキーでソートして出力する例。
>>> params = dict()

>>> params['Time'] = '2010-06-30'

>>> params['Keywords'] = 'keyword'

>>> params['ContentType'] = 'text/html'

>>> print params

{'Keywords': 'keyword', 'ContentType': 'text/html', 'Time': '2010-06-30'}

>>> print sorted(params.items(), lambda x,y: cmp(x,y))

[('ContentType', 'text/html'), ('Keywords', 'keyword'), ('Time', '2010-06-30')]

>>>
 ソート後は、(キー,値)のタプルのリストになる。